Związek Syndykalistów Polski - sekcja Wrocław

ZWIĄZEK SYNDYKALISTÓW POLSKI

Związek Syndykalistów Polski jest organizacją dążącą do zastąpienia społeczeństwa opierającego się na wyzysku oraz hierarchii, społeczeństwem równych i wolnych jednostek.

Dzisiejsze społeczeństwo podzielone jest na tych, którzy rządzą i tych, którzy są rządzeni. Jaskrawo objawia się to w przypadku kapitalistów i polityków, którzy kumulują w swoich rękach władzę polityczną i ekonomiczną oraz wyzyskiwanych pracowników, kobiet i mężczyzn, którzy muszą tej władzy i wyzyskowi podlegać, aby przeżyć. Klasa rządząca dzieli ludzi za pomocą różnych ideologii (nacjonalizmu, rasizmu, elitaryzmu, seksizmu i innych), zgodnie z zasadą „dziel i rządź”. Trzeba z tym skończyć!

Nierówności mają charakter strukturalny: nie są wynikiem ludzkich wyborów czy naturalnych talentów i ich braku. Dzieci pracownika będą najprawdopodobniej również pracownikami, chyba, że staną się bezrobotnymi. Elity reprodukują elitę, pracownicy najemni siłę najemną. Zmiana takiego stanu rzeczy wymaga zmiany struktury społecznej.

Parlamentaryzm, który miał być odpowiedzią na te problemy, nie sprawdził się. Zamiast realizacji programów, mamy puste obietnice i walki klik politycznych o stołki. Zamiast dobrobytu dla wszystkich, mamy bogactwo dla nielicznych. Odrzucając skompromitowany parlamentaryzm proponujemy jedyną prawdziwą formę demokracji – demokrację bezpośrednią z delegatami związywanymi pisemnymi instrukcjami i odwoływalnymi w każdej chwili, których funkcje podlegają rotacji.

Wielu polityków twierdzi, że w Polsce zapanowała jakaś forma „dzikiego kapitalizmu”, że wystarczy doprowadzić kapitalizm do „normy” i będzie dobrze. Inni zaś twierdzą, że jeśli będziemy rządzeni przez polskich kapitalistów, będzie nam lepiej, niż jeśli będziemy rządzeni przez kapitalistów zagranicznych. Nie dajmy się oszukać! Nie ma „normalnego” kapitalizmu. Wszędzie dominuje wyzysk, a z każdym rokiem standardy są coraz bardziej równane w dół i to nie my ścigamy Zachód, ale Zachód dąży do naszego poziomu.

Na Zachodzie przez jakiś czas funkcjonowało tzw. „państwo socjalne”, które nie spełniło swoich zadań, a które powstało ze strachu klasy rządzącej przed potężnymi, masowymi ruchami pracowniczymi. Rządzący wówczas woleli „oddać kawałek chleba, żeby nie stracić całej piekarni”. Po kilkudziesięciu latach, gdy udało się spacyfikować ruchy pracownicze do obecnego marnego poziomu, rządzący odzyskali wigor i demontują ostatnie osłony socjalne.

Nie jesteśmy też zwolennikami socjalizmu państwowego, czy tzw. „państw robotniczych”. Uważamy że „sprawiedliwość społeczna” organizowana rękami urzędników, a gdy zajdzie potrzeba również przy pomocy policji i wojska, dzieli społeczeństwo na uprzywilejowaną, zarządzającą klasę biurokratyczną i podporządkowaną jej klasę pracowników, zwykłych ludzi w których podobno imieniu ustanawiane są różnego rodzaju „państwa robotnicze”.

Syndykaliści nie dążą do przejęcia władzy politycznej. Chcą, aby władzę nad swoim życiem odzyskał każdy z nas i odebrał ją z rąk polityków i kapitalistów. Organizowanie się, czy to w związki zawodowe, czy grupy nieformalne jest środkiem do tego celu. Podzieleni przegramy, zorganizowani zwyciężymy. ZSP nie zmusi nikogo do zorganizowania się. Ludzie muszą chcieć tego sami, więc sukces zależy od każdego, a nie od kolejnej awangardy rewolucyjnej. Dlatego naszym głównym hasłem jest: organizujmy się w walce o swoje prawo do godnego życia i kontroli nad nim!

ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKU SYNDYKALISTÓW POLSKI

I. Członkostwo

1. Członkiem ZSP może być każdy pracownik, bezrobotny, rencista, czy emeryt. Członkami ZSP nie mogą być osoby posiadające możliwości podpisywania umów, ustalania stawek płac i zwalniania oraz pracodawcy, osoby posiadające duże pakiety akcji oraz członkowie partii politycznych, policjanci i agenci służb bezpieczeństwa, etc.

2. Nowe organizacje związkowe są przyjmowane przez Zjazd ZSP na zasadzie konsensusu. Nowych członków ZSP przyjmują wszyscy członkowie danej organizacji Związkowej także na zasadzie konsensusu.

3. Członkiem przestaje się być w momencie wykluczenia, bądź zawieszenia przez daną sekcję lub Zjazd, oraz wystąpienia z ZSP, bądź śmierci. Wykluczenie następuje w związku z poważnym naruszeniem statutu bądź działaniem na szkodę ZSP.

4. Członek zostaje zawieszony w prawach członkowskich na skutek niejasności związanych z nieprzestrzeganiem postanowień zawartych w statucie lub działań na szkodę ZSP. Powoływana zostaje wtedy komisja w celu wyjaśnienia sprawy. Komisję powołuje zjazd lub referendum. Komisja musi zakończyć działalność w ciągu 3 miesięcy od czasu jej powołania.

5. Członkowie ZSP płacą składki członkowskie, których wysokość ustala Zjazd. Składki pobiera każda sekcja ZSP od swoich członków i przekazuje część ustaloną na Zjeździe Skarbnikowi ZSP, który przeznacza je na cele określone w mandacie, jaki otrzymał na Zjeździe (np. Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Wydawniczy). Członek związku w uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja materialna), może zostać zwolniony z opłacania składek, bądź może ona zostać obniżona. Decyzję o tym podejmuje sekcja ZSP do której należy dana osoba

6. Członkowie ZSP mają prawo do:
– wybierania i odwoływania członków organów Związku i delegatów Związku oraz bycia wybieranym jako delegat lub członek organów Związku
– brania udziału w działaniach i decyzjach Związku
– pełnego dostępu do informacji o działaniach i decyzjach Związku. Dotyczy to także sytuacji finansowej Związku

7. Członkowie ZSP maja obowiązek:
– Przestrzegać postanowień Statutu, zasad wewnętrznych i uchwał organów Związku
– Brać czynny udział w życiu Związku. Opłacać składkę
– Dbać o dobry przepływ informacji w Związku

II. Struktura Związku Syndykalistów Polski

1. Sekcje ZSP
1.1. Do powstania sekcji potrzeba minimum trzech osób. Sekcja wybiera spośród swoich członków skarbnika sekcji, który będzie odpowiedzialny za zbieranie składek i odprowadzanie ustalonej przez zjazd części do Skarbnika Krajowego. Powinna także zostać wybrana osoba, która jest odpowiedzialna za koordynację przepływu informacji między członkami ZSP, tak aby każdy członek wiedział o działaniach podejmowanych przez sekcję oraz ZSP jako całość, a także brał udział w podejmowaniu decyzji.

1.2. Sekcje mogą, jeśli będzie taka potrzeba, powoływać Organizacje Regionalne w celu koordynacji działań.

1.3. Członkowie, którzy nie są zrzeszeni w żadnej z sekcji, mają możliwość wstąpienia do sekcji ogólnokrajowej do czasu utworzenia odrębnej sekcji, bądź wstąpienia do którejś z już istniejących

2. Zjazd ZSP
2.1. Zjazd odbywa się co roku. Zwoływany jest przez sekcję koordynującą Zjazd w danym roku. Sekcja wybrana na przeprowadzenie Zjazdu wybiera spośród swoich członków osobę personalnie odpowiedzialną za koordynację spraw przedzjazdowych, prowadzi notatki w czasie Zjazdu i rozsyła je następnie w biuletynie pozjazdowym. O tym kto jest tą osobą, sekcja musi poinformować najpóźniej miesiąc po Zjeździe na którym wybrano ją na przeprowadzenie następnego Zjazdu.

2.2. Na trzy miesiące przed zjazdem osoba koordynująca rozsyła zapytania o propozycje na Zjazd do wszystkich sekcji ZSP. Na miesiąc przed Zjazdem koordynator zamyka zbieranie zgłoszeń i wysyła je niezwłocznie do wszystkich sekcji, w których odbywa się dyskusja i przegłosowywane są mandaty na Zjazd dla delegata.

2.3. Na Zjeździe dyskutowane są oraz podejmowane są decyzje dotyczące ZSP jako całości. Uchwały Zjazdu obowiązują wszystkich członków ZSP. Delegata na Zjazd wybiera każda sekcja na zasadzie demokracji bezpośredniej, ograniczonego pisemnymi mandatami. Każdy członek ZSP może brać udział w Zjeździe na zasadzie obserwatora, tj. nie może brać udziału w głosowaniach, jeśli nie jest delegatem.

2.4. Zjazd wybiera Skarbnika ZSP, który zbiera składki od poszczególnych sekcji, zajmuje się finansami związku i przedstawia co roku Zjazdowi sprawozdanie. Jego działania określone są w mandacie przegłosowywanym na Zjeździe.

2.5. Decyzje na Zjeździe podejmowane są większością 2/3 głosów wszystkich sekcji ZSP.

2.6. Na wniosek każdej sekcji może zostać przeprowadzony Zjazd Nadzwyczajny w razie zaistnienia poważnej kwestii, którą powinna się zająć cała organizacja. Zjazd przygotowuje wówczas sekcja, która zgłosiła propozycję.

2.7. Na wniosek każdej sekcji może zostać przeprowadzone Referendum. Za organizację Referendum odpowiedzialna jest sekcja przygotowująca następny Zjazd, a w szczególności koordynator, który dba o sprawne przeprowadzenie Referendum. Referendum może odbyć się w trybie zwykłym, które odbywa się w terminie 30 dni lub pilnym w terminie 7 dni oraz ekspresowym w terminie 48 godzin.

2.8. Każda osoba wybrana do pełnienia jakiejkolwiek funkcji w ZSP może zostać w dowolnej chwili odwołana przez tych, którzy ją wybrali. W razie przekroczenia mandatu dana osoba automatycznie jest odwoływana. W przypadku odwołania członka z pełnienia funkcji ogólnokrajowej odbywa się to przez zjazd lub referendum. W razie wystąpienia wątpliwości powołuje się komisję.